KATEGORIA


AKTUÁLNE » Podmienky prijatia do MŠ
Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy

    Legislatívne vymedzenie prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).

Pri prijímaní detí do materskej školy sa musí dodržiavať zásada:

- rovnakého zaobchádzania a

- zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie (§ 3 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z).

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

- spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,

- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,

- dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,

- dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

 

- ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a

    - s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

 

 

 

Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).

 

Poznámka: Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky a to ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt. Prijatie dieťaťa mladšieho ako dva roky do materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení, a to bez ohľadu na jej zriaďovateľa alebo právnu formu, je porušením platného právneho stavu.

V nadväznosti na skutočnosť, že dieťa od dvoch rokov veku možno prijať len výnimočne, riaditeľ materskej školy nesmie pri prijímaní uprednostniť deti mladšie ako tri roky (stále ide o deti od dvoch rokov) pred prijatím starších detí. Deti mladšie ako tri roky (teda deti od dvoch rokov veku) možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti rodičov/zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch rokov.

 

Písomná žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy a potvrdenie

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy (ďalej len „žiadosť“) predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní (ďalej len „potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa“).

Toto potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole alebo ohrozovať, či obmedzovať výchovu a vzdelávanie jeho samotného alebo ostatných detí, ktoré sa na predprimárnom vzdelávaní v materskej škole zúčastňujú.

Prax ukazuje, že význam týchto potvrdení sa žiaľ, často podceňuje, a to tak zo strany zákonných zástupcov, ako aj lekárov vydávajúcich tieto potvrdenia len formálne. Často krát sa až pri výskyte problémov súvisiacich so zdravotným stavom niektorých detí doceňuje ich skutočný význam a zmysel.

Ich dôležitosť, a najmä korektnosť ich vyplnenia sa ukazuje najmä v prípadoch, ak má dieťa napr. epilepsiu, alebo je liečené na cukrovku, príp. iné vážne ochorenia, o ktorých, ak by učiteľky neboli včas a riadne informované (prostredníctvom objektívne a úplne vyplneného potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa), mohli by vážne ohroziť zdravie, alebo aj život konkrétneho dieťaťa, príp. aj bezpečnosť a zdravie iných detí (napr. pri epileptickom záchvate alebo pri hyper, či hypoglykemickom šoku atď.).

 

Poznámka: Prijatie žiadosti bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa sa považuje za porušovanie ustanovenia § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.

 

V zmysle § 57 ods. 13 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) sa správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva dopustí riaditeľ materskej školy, ak prevezme od zákonného zástupcu potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa bez údaja o povinnom očkovaní. V takomto prípade riaditeľovi materskej školy uloží príslušný orgán verejného zdravotníctva pokutu.

Zohľadnenie prijatia dieťaťa mladšieho ako tri roky

 

Pri určovaní počtu detí v triede materskej školy podľa § 28 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. (teda 13

pri rozhodovaní o prijatí vyššieho počtu detí o tri), riaditeľ môže, ale nemusí zohľadniť aj počet detí v triede mladších ako tri roky.

Ak bude do triedy prijaté aj dieťa, ktoré dovŕši tri roky napr. 20. októbra daného kalendárneho roka, je veľký predpoklad, že takéto dieťa už riaditeľ nebude nepočítať za dve deti, a prijme ďalšie dieťaťa. Ale ak bude do triedy prijaté aj dieťa, ktoré dovŕši tri roky napr. 21. apríla nasledujúceho kalendárneho roku, je veľký predpoklad, že takéto dieťa bude riaditeľ počítať za dve deti až do času, kým dovŕši tri roky.

Pri rozhodovaní o týchto veciach sa ukáže etika a odbornosť riaditeľov, či budú jednotlivé prípady posudzovať individuálne, alebo budú jednoducho prijímať vyššie počty detí bez ohľadu na potreby a záujmy detí, ako aj bez ohľadu na oprávnené požiadavky učiteliek na vytvorenie pracovného prostredia, v ktorom sa eliminuje stres a napätie a umožňuje sa individuálne a individualizované pedagogické pôsobenie na deti, rešpektujúce ich rozvojové možnosti a schopnosti.

 

Termín vydania rozhodnutia

Často sa riaditelia materských škôl pýtajú, či musia vydať rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 30. dní od doručenia žiadosti zákonného zástupcu. Ani zákonom č. 245/2008 Z. z., ani zákonom č. 596/2003 Z. z. a ani vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. nie je pre riaditeľa materskej školy ustanovená takáto povinnosť. Nie je to ani reálne, pretože ak riaditeľ chce dodržať ustanovenie § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o prednostnom prijímaní detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, tak najskôr prijíma tie, a potom deti mladšie. Termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy na nasledujúci školský rok je „spravidla od 30. 04. do 31.05.“, čo znamená, že môže byť aj iný a tomu sa prispôsobuje aj vydávanie rozhodnutí.

Napr. aj rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky predkladá zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy spravidla do konca apríla, z čoho vyplýva, že ak riaditeľ materskej školy vie, že možno bude mať niektoré dieťa odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky (a teda, že je vysoká pravdepodobnosť, že bude pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v danej materskej škole), nevydá „na rýchlo“ rozhodnutia len preto, aby vydal rozhodnutie do 30 dní.

Neznamená to ale, že riaditeľ materskej školy má bezdôvodne predlžovať čas vydania rozhodnutí. Vzhľadom na reálnu prax sa dá predpokladať, že rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa riaditelia materských škôl vydajú spravidla najneskôr do konca júna, aby zákonní zástupcovia vedeli, či je, alebo nie je ich dieťa do materskej školy prijaté.

 

    Adaptačný a diagnostický pobyt; prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy

Riaditeľ materskej školy má možnosť rozhodnúť, že buď vydá rozhodnutie o zaradení na adaptačný alebo diagnostický pobyt, alebo v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. v rozhodnutí o prijatí dieťaťa do materskej školy určí adaptačný, príp. diagnostický pobyt dieťaťa.

Vzhľadom na to, že proces adaptácie je vec veľmi individuálna, aj preto je vo vyhláške MŠ SR č. 306/2008 Z. z. uvedené, že „... dieťa možno prijať na adaptačný pobyt“.

O adaptačnom pobyte hovoríme najmä vo vzťahu k deťom zdravým, u ktorých je predpoklad, že by mohli mať problémy zadaptovať sa na úplne iné podmienky, než na aké sú zvyknuté z domu (a to vôbec nemusí ísť len o deti napr. 3-ročné, lebo často krát majú adaptačné problémy aj deti napr. 5-ročné, ktoré boli doposiaľ stredobodom pozornosti jeho blízkych). Aj počas adaptačného pobytu môže dieťa navštevovať materskú školu aj celodenne, za predpokladu, že tomu predchádzala buď postupná adaptácia alebo dieťa si rýchlo „zvyklo“ na materskú školu; môže dôjsť k dohode medzi riaditeľom materskej školy a zákonným zástupcom o tom, že sa zmení čas pobytu dieťa v materskej škole z napr. 2 – 3 hodín denne postupne na celý deň.

V § 3 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. sú ustanovené podmienky adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole, ktorý môže mať rôznu dĺžku – jednu, dve a najviac štyri hodiny.

Je veľmi nesprávne, ak riaditeľ materskej školy určí napr.: pre všetky novo prijaté deti adaptačný proces v rozsahu 2 hodín denne na obdobie 1 mesiaca. Svedčí to o nerešpektovaní individuálnych osobitostí jednotlivých detí a v neposlednom rade to spôsobuje aj vážne komplikácie zákonným zástupcom, najmä tým, ktorí nemajú možnosť inak zabezpečiť starostlivosť o svoje dieťa po uplynutí tých napr. dvoch hodín.

Tak, ako niektoré deti vôbec nemusia mať adaptačný proces, pretože jednoducho od prvého dňa, od prvej minúty „patria“ do materskej školy, tak sú aj deti, ktoré ten adaptačný proces zvládajú ťažšie a musia ho absolvovať v postupnosti.

V praxi môže nastať aj taká situácia, že dieťa nemá určený adaptačný proces vôbec, je riadne prijaté na celodennú výchovu a vzdelávanie, ale ukáže sa, že nie je schopné zvládnuť prechod z domu do materskej školy, v tom prípade môže riaditeľ dodatočne dohodnúť so zákonnými zástupcami na určitý čas (niekoľko dní, týždeň, dva týždne atď. najdlhšie však na 3 mesiace)

proces adaptácie s časovým vymedzením počas dňa. Ak je proces adaptácie úspešný a „rýchlejší“ ako sa predpokladalo, môže byť ukončený aj skôr a dieťa môže chodiť do materskej školy na celodennú výchovu a vzdelávanie.

Predpokladom úspešného zvládnutia adaptačného pobytu je spolupráca zákonných zástupcov s pedagogickými zamestnancami materskej školy. Po úspešnom ukončení adaptačného pobytu, začne dieťa navštevovať materskú školu pravidelne v dohodnutom čase, t. j. buď na celodennú výchovu a vzdelávanie, alebo na poldennú výchovu a vzdelávanie (na základe dohody zákonného zástupcu s riaditeľom). V súlade s ustanovením § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. nesmie byť adaptačný pobyt dieťaťa dlhší ako tri mesiace. Vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. (§ 3 ods. 3) má riaditeľ materskej školy ustanovenú kompetenciu, že v prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže na základe žiadosti zákonného zástupcu rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

O prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy z dôvodu zníženej adaptačnej schopnosti riaditeľ materskej školy vydá v súlade s § 5 ods. 14 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodnutie.

 

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole

 

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.

Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä:

- choroba,

- lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy,

- mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,

- náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,

- mimoriadne udalosti v rodine alebo

- účasť dieťaťa na súťažiach.

 

V súlade s § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. neprítomnosť maloletého dieťaťa, ktorá trvá

najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti.

Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.

Skôr uvedené znamená, že:

- ak dieťa nepríde do materskej školy tri dni, jeho neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca; ak je choré, alebo má materská škola podozrenie, že bolo choré, riaditeľ materskej školy je oprávnený pýtať od zákonného zástupcu lekárskej potvrdenie aj za tieto tri dni,

- ak dieťa chýba viac ako tri dni z dôvodu choroby, riaditeľ materskej školy požaduje lekárske potvrdenie.

 

Ak dieťa nie je prítomné v materskej škole 5 a viac dní a nie je choré, iba trávi čas napr. so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi a pod., pri návrate dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (ktoré, ako je už uvedené vyššie, nesmie byť staršie ako jeden deň).

V praxi je potrebné rozlišovať, kedy riaditeľ požaduje potvrdenie od lekára a kedy písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že potvrdenie od lekára v zmysle § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. slúži na ospravedlnenie neprítomnosti, ale je aj dokladom o tom, že dieťa je už zdravé.