KATEGORIA


AKTUÁLNE » Prijímanie detí do MŠ
Prijímanie detí do MŠ

Prijímanie detí do MŠ

 

Prijímanie

detí do materskej školy upravuje § 59 školského zákona – na predprimárne vzdelávanie. V materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.

Prednostne sa na predprimárne vzdelávanie prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,  dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ak to kapacita MŠ povoľuje.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma aj dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky. Bližšie podrobnosti o prijímaní detí do materskej školy ustanovuje § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. (ďalej len  „vyhláška o materskej škole“) .

Vyhláška o materskej škole (§ 3 ods.1) v nadväznosti na § 59 školského zákona, upravuje aj možnosť prijímať deti po dovŕšení dvoch rokov veku. Tieto deti môžu byť prijaté len vtedy, ak sú v konkrétnej materskej škole vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (myslia sa tým samozrejme aj priestorové a kapacitné podmienky). V našej MŠ nemáme vytvorené podmienky vhodné pre dvojročné deti.

Deti mladšie ako tri roky sa pri prijímaní nesmú uprednostniť pred staršími deťmi, lebo ich prijímanie má byť v súlade so školským zákonom výnimočné, teda len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti rodičov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky ako aj detí vo veku od troch rokov.

Ostatné podmienky prijímania

(v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky o materskej škole) detí určuje riaditeľka materskej školy a po prerokovaní s pedagogickou radou školy ich zverejňuje na viditeľnom mieste. Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy (okrem tých stanovených § 59 ods. 1 a 2 školského zákona) nesmú byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi .

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov/rodičov o prijatie detí do materskej školy sa uprednostnia pri prijímaní deti z Bieleho Kostola, s trvalým bydliskom v Bielom Kostole, deti, ktorých súrodenci sú už prijatí v MŠ a deti zamestnaných rodičov .

V súlade s § 3 ods. 1 vyhlášky o materskej škole sa dieťa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu/rodiča. Platí, že dieťa je do materskej školy prijaté vydaním rozhodnutia o prijatí do materskej školy v súlade s § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.) na celé predškolské obdobie na základe jednej žiadosti.

Žiadosť o prijatie dieťaťa

predkladá zákonný zástupca/rodič riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Prijatie žiadosti bez tohto potvrdenia znamená porušovanie ustanovenia § 3 ods. 1 vyhlášky o materskej škole.

Zákonný zástupca/rodič si žiadosť vyzdvihne dopredu pred zápisom v materskej škole, alebo si ho stiahne z našej webovej stránky. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nemožno chápať ako potvrdenia o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale ako potvrdenia toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole, príp. ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí.

Prax ukazuje, že význam týchto potvrdení sa žiaľ, často podceňuje (a to tak zo strany zákonných zástupcov/rodičov, ako aj lekárov) a až pri výskyte problémov súvisiacich so zdravotným stavom niektorých detí, sa doceňuje ich skutočný význam a zmysel. Sú veľmi dôležité napr. vtedy, ak lekár uvedie, že dieťa má epilepsiu, alebo je liečené na cukrovku, príp. iné choroby, o ktorých, ak by učiteľky neboli včas a riadne informované, mohli by vážne ohroziť zdravie, alebo aj život konkrétneho dieťaťa, príp. aj bezpečnosť a zdravie iných detí .

Prijatiu dieťaťa, ktoré má odloženú povinnú školskú dochádzku,

predchádza vydanie rozhodnutia o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky riaditeľom základnej školy a následné predloženie tohto rozhodnutia zákonným zástupcom/ rodičom riaditeľke materskej školy, aby riaditeľka mohla „rezervovať“ tomuto dieťaťu miesto v materskej škole.

V prípade dieťaťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ak zákonný zástupca/rodič prinesie rozhodnutie o odložení plnenia povinnej školskej dochádzky v čase, keď je dieťa ešte riadnym dieťaťom materskej školy, nejde o nové prijatie, ale o pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole a preto zákonný zástupca/rodič nepredkladá riaditeľke opätovne žiadosť o prijatie spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa.

Ak rodič, nepredloží rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky, nebude mať rezervované miesto pre svoje dieťa.

Prijatiu dieťaťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky predchádza vydanie rozhodnutia o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky riaditeľom základnej školy. Na rozdiel od dieťaťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky u dieťaťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky ide vždy o nové prijatie do materskej školy.

V prípade, že má zákonný zástupca/rodič záujem o prijatie dieťaťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky do materskej školy, je povinný doručiť riaditeľke žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a tiež rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa.

Adaptačný pobyt dieťaťa

Vzhľadom na to, že sa nie všetky deti rovnako dokážu prispôsobiť organizácii dňa v materskej škole, v rozhodnutí o prijatí dieťaťa do materskej školy môže riaditeľka určiť adaptačný pobyt dieťaťa, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace. V § 3 ods. 3 vyhlášky o materskej škole sú ustanovené podmienky adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole, ktorý môže mať rôznu dĺžku – jednu, dve a najviac štyri hodiny.

Základom úspechu adaptačného pobytu je spolupráca zákonných zástupcov/rodičov s pedagogickými zamestnancami materskej školy.

Po úspešnom ukončení adaptačného pobytu, začne dieťa navštevovať materskú školu pravidelne v dohodnutom čase, t. j. buď na celodennú výchovu a vzdelávanie, alebo na poldennú, príp. inú, na ktorej sa dohodne zákonný zástupca/rodič s riaditeľom. V súlade s ustanovením § 59 ods. 4 školského zákona nesmie byť adaptačný pobyt dieťaťa dlhší ako tri mesiace.

Riaditeľka materskej školy má vyhláškou o materskej škole ustanovenú kompetenciu, že v prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže po prerokovaní so zákonným zástupcom/rodičom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

Diagnostický pobyt

V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka materskej školy určiť aj diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.

–––––––-

Pri prijímaní detí musí riaditeľka materskej školy dodržiavať ustanovenie § 28 ods. 10 školského zákona vo vzťahu k najvyšším počtom detí v triede.

- v triede 3-4 ročných detí – 20

- v triede 4-5 ročných detí – 21

- v triede 5 -6 ročných detí - 22

V školskom zákone aj vo vyhláške o materskej škole

je ustanovené, že sa deti do materskej školy prijímajú priebežne počas školského roka alebo pre nasledujúci školský rok.

Priebežne sa prijímajú deti vtedy, ak je v materskej škole voľná kapacita.

Povinnosť riaditeľky rozhodovať o prijatí dieťaťa do materskej školy ustanovuje § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. Okrem rozhodovania o prijímaní dieťaťa do materskej školy, v súlade s ustanovením § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. riaditeľka materskej školy rozhoduje aj o:

-           zaradení na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole,

-           prerušení dochádzky dieťaťa,

-           predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania

 

 

© MŠ Biely Kostol 2015