O NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE » Charaktristika zariadenia
Charakteristika zariadenia

Charakteristika MŠ

je situovaná v strede obce na ulici Cintorínska 5, Biely Kostol. Budova je dvojpodlažná, po čiastočnej rekonštrukcii. Materskú školu navštevuje 68 detí, ktoré sú umiestnené do troch tried. Materskú školu navštevujú hlavne deti z obce Biely Kostol, ale aj z blízkej Trnavy.

Materská škola má 3 triedy: SLNIEČKA 3-4 ročné deti; ŽABKY 4-5 ročné deti; ZRKADIELKA 5-6 ročné deti. Na poschodí sa nachádza telocvičňa, vybavená  telocvičným náradím a relaxačným bazénom.

V areáli materskej školy máme ihrisko na loptové hry, alebo na využívanie hier na odrážadlách a iných detských dopravných hračkách. Na školskom dvore je trávnatá plocha, na voľné hry detí, preliezačky, hojdačky a dve pieskoviská.

Vybavenie kabinetu je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie. Pri obnove učebných pomôcok sú veľmi nápomocní rodičia cez občianske združenie. Počas každého školského roka dopĺňame a modernizujeme učebné pomôcky, aby sme umožnili tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie.

Zameranie školy

Materská škola je trojtriedna s heterogénnym zložením detí. Súčasťou vzdelávacej činnosti v krúžkovej aktivite je vyučovanie:

· cudzieho jazyka( anglický jazyk)

· krúžok hry na flautu

- animoterapia

Rozvíjanie environmentálneneho cítenia a vzťahu k prírode dosahujeme u detí cez vlastné zážitky, ale aj prostredníctvom pokusov a experimentovaním, starostlivosťou o rastlinky. Súčasťou materskej školy je trávnatý areál, kde majú deti možnosť realizovať rôzne športové aktivity. Rodičia majú možnosť zapojiť sa do bežného chodu materskej školy.

Na základe týchto podmienok je naša materská škola zameraná na:

- vzdelávaciu oblasť: hravou formou učiť deti cudzí jazyk

- environmentálnu výchovu: formovať citový, humánny a morálny vzťah k ochrane

a tvorbe životného prostredia nielen u detí, ale cez nich aj u rodičov.

- budovanie základov zdravého životného štýlu: utváranie pozitívneho vzťahu k svojmu zdraviu a zdraviu iných a k posilneniu duchovného a duševného zdravia

- na netradičné formy spolupráce s rodinou: zapojiť rodičov do diania materskej školy priamou účasťou do výchovno-vzdelávacej činnosti

-na regionálny folklór: získavať povedomie o tom, ako žili naši predkovia, ako chodili oblečení, s čím sa hrali deti tej doby, ako sa zabávali