PLATBY » Školné
Školné

Číslo účtu na trvalý príkaz k platbe školného

IBAN:

SK40 5600 0000 0011 1455 4006 ako variabilný symbol uveďte rodné číslo dieťaťa


Suma:

10€ - pre deti s trvalým pobytom v Bielom Kostole

15€ - pre deti, ktoré nemajú trvalý pobyt v Bielom Kostole