ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ » Školská jedáleň
Školská jedáleň

Školská jedáleň

1. Stravná jednotka

V našej školskej jedálni na 1 deň je 1,29 €. Pozostáva z desiatej, obeda a olovrantu.

2. Výpočet stravného na 1 mesiac:

Počet pracovných dní v danom  mesiaci  krát 1,29 € = x € – mínus preplatok z minulého mesiaca.

3. Úhrada poplatku za stravu.

Poplatok za stravu sa podľa metod. pravidiel má platiť mesiac vopred. Školská jedáleň nedisponuje žiadnou dotáciou na potraviny a tovar nakupuje iba z peňazí, ktoré rodičia zaplatia  za stravu. Faktúry sa uhrádzajú bezhotovostným prevodom. Z tohto dôvodu žiadame rodičov, aby stravu vyplatili ihneď po obdržaní poštovej poukážky, najneskôr však do 10. dňa v mesiaci. Trvá totiž 5 pracovných dní od zaplatenia na pošte  po pripísanie sumy na náš účet v banke.

- Pri úhrade stravy bankovým prevodom rodič uvedie aj variabilný symbol, ktorým je dátum narodenia dieťaťa

- Ak má dieťa iné priezvisko ako rodič, z ktorého účtu je suma uhrádzaná, uvedie do kolónky -účel platby - priezvisko dieťaťa, aby sa dala platba správne zapísať do evidencie platby.

4. Odhlasovanie detí zo stravy:

Odhlásiť dieťa zo stravy je potrebné najneskôr deň vopred a to do 14:00 hod.buď osobne alebo na tel. č. 033 5521 101 v daný deň už nie je možné dieťa odhlásiť dieťa zo stravy a rodič je povinný stravu za daný deň uhradiť, nakoľko už o 8.30 hod sa podáva desiata v dvoch triedach a  tú treba včas pripraviť. V takomto ojedinelom prípade si rodič môže stravu za tento jeden deň môže zobrať domov,ale až po dohode s vedúcou školskej jedálne alebo pani kuchárkou ( v čase od 11.30-12.30 hodiny, inak bude strava znehodnotená)

5. Neposkytnutie stravy dieťaťu -  krajné riešenie:

Najväčší problém v ŠJ nastáva, ak rodič stravu nevyplatí do 15. dňa v mesiaci, alebo ju nevyplatí v danom mesiaci vôbec. V takomto prípade nemôžeme vyplatiť včas faktúry za potraviny a nastáva problém s ďalšími dodávkami potravín.

Po ústnom upozornení rodičov, ktorých sa uvedený príklad týka, bude musieť ŠJ  pozastaviť dieťaťu poskytnutie stravy, nakoľko ju musí zabezpečiť pre tie deti, ktoré majú stravné včas zaplatené.

6. Diétne stravovanie :

Ak potrebuje dieťa konzumovať inú stravu ako sa varí v MŠo podmienkach  sa dohodne s vedúcou ŠJ. Pri akejkoľvek forme diétneho stravovania prinesie rodič potvrdenie od odborného lekára, ktoré musí byť k dispozícii v ŠJ ( alergológ, diabetológ )
Požiadavky sa nepíšu na zápisný lístok !

Preplatky stravníkov:

Na konci školského roka sa budú vyplácať v mesiaci júl na účty rodičov. Vyplácajú sa iba deťom odchádzajúcim z MŠ, po obdržaní čísla účtu. Ostatným deťom sa prenášajú na nasledujúci školský rok.

Podľa platného školského zákona je na stravu potrebný  zápisný lístok. Tento prosím čím skôr vyplniť a vrátiť buď  pani učiteľke, alebo  priamo do školskej jedálne.

Keďže jedáleň je zariadenie hromadného stravovania, musí spľňať prísne pravidlá hygieny a už z jej charakteru vyplýva, že v nej nie je možné jedlo ,,ušiť na mieru“ každému jednotlivému dieťaťu podľa jeho chuti. Rovnako nie je možné vyhovieť stravovaciemu návyku každého jednotlivca.

Preto je našou a vašou povinnosťou spoluvytvárať správne stravovacie návyky našich detí.

Konzultácie s vedúcou školskej jedálne sú možné osobne v pondelok až piatok od 8:00 do 12:00 hodiny alebo telefonicky na číslo: 033 5521 101

 

Katarína Novocká

vedúca školskej jedálne

 

© MŠ Biely Kostol