AKTUÁLNE » Školská pripravenosť
Školská pripravenosť

Zisťovanie školskej pripravenosti v oblasti vedomostí, ako vonkajších prejavov, výsledkov kognitívneho rozvoja dieťaťa na konci predprimárneho vzdelávania

Oblasti

školskej

pripravenosti

 

Kognitívny rozvoj - vedomosti

 

 

 

 

 

 

 

Jazyk a

komunikácia

 

 

 

 

 

 

 

dieťa má vedieť

 • vyjadrovať sa gramaticky zrozumiteľne,

 • chápať jednoduché inštrukcie k úlohám a činnostiam,

 • tvoriť vety,

 • odpovedať na otázky v zmysle ich obsahu,

 • vyjadriť prosbu, želanie,

 • viesť zmysluplný dialóg,

 • reprodukovať texty (báseň, rozprávka, zážitok, oznam...)

 • určovať prvú a poslednú hlásku v slove,

 • sluchom rozlišovať slabiky v slovách a slová vo vetách,

 • správne a zreteľne vyslovovať všetky hlásky, hláskové skupiny,

 • jednoducho opisovať vnímané osoby, veci a javy

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika

 

 

 

 

 

 

 

 

dieťa má vedieť

 • poznať farby a ich odtiene,

 • pomenovaťa rozlišovať geometrické tvary (trojuholník, štvorec, obdĺžnik, kruh) aj priestorové geometrické tvary (kocka, kváder, guľa, valec,)

 • vykonávať počtové úkony v číselnom rade do 10

 • triediť, priraďovať a zoskupovať predmety podľa určených kritérií, (napr. veľkosť, farba, tvar, množstvo, spoločné vlastnosti, znaky a iné)

 • rozlišovať časti celku, detaily,

 • nakresliť jednoduché tvary podľa vzoru, alebo postupnosti inštrukcií (slovného diktátu)

 • orientovať sa v priestore a používať adekvátne pojmy na určenie miesta aj polohy, vzhľadom k vlastnej osobe aj iným osobám a predmetom navzájom (napr. prvý – posledný, väčší – menší, ľahší -ťažší, vpredu – vzadu, vpravo – vľavo, hore – dolu, pod – nad)

 • vysvetliť časovú postupnosť (včera, dnes, zajtra, teraz – potom)

 • orientovať sa na ploche pracovného listu podľa zadanej úlohy

 

Príroda

dieťa má vedieť

 • Opísať časti ľudského tela, opísať dieťaťu známe zvieratá a rastliny, určiť zákl. znaky roč. období, vyjadriť skúsenosti s počasím, jednoducho vysvetliť význam vody, vzduchu a pôdy

Zisťovanie školskej pripravenosti v oblasti schopností, ako vonkajších prejavov, výsledkov

psychomotorického rozvoja dieťaťa na konci predprimárneho vzdelávania

 

 

Oblasti školskej pripravenosti

 

 

Psychootorický rozvoj - schopnosti

Hrubá motorika

dieťa má vykonávať

 • prirodzené pohyby ( chôdzu, beh, skok, lezenie, hádzanie, chytanie),

 • niektoré akrobatické cvičenia (kotúľvpred, stoj na jednej nohe),

Jemná motorika, vizuomotorika, grafomotorika

dieťa má vykonávať

 • kreslenie uvoľnenou rukou,rôznych tvarov a línií podľa vzoru aj vlastných predstáv,

 • vyfarbovanie predkreslenej plochy s dodržaním ohraničenia,

 • kreslené postavy s detailami: hlava, trup, krk, končatiny, oblečenie, časti tváre,

 • bezpečné manipulovanie s nožnicami,a strihanie po čiare,

Sebaobsluha a hygiena

dieťa má vykonávať

 • Sebaobslužné činnosti, (samostatne sa obliecť, vyzliecť, zapnúť gombíky, zipsy, obuť sa a vyzuť sa, šnurovanie ),

 • kultúrne stolovanie,

 • hygienické návyky (používanie vreckovky, toalety s hygienou rúk),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zisťovanie školskej pripravenosti v oblasti schopností ako vonkajších prejavov, výsledkov emocionálneho a sociálneho rozvoja dieťaťa na konci predprimárneho vzdelávania

 

Oblasti školskej pripravenosti

 

Emocionálny a sociálny rozvoj – postoje, osobnostné vlastnosti

Adaptácia

dieťa má zvládnuť

 • odlúčenie od blízkych osôb,

 • pôsobenie prirodzenej autority učiteľa,

 • dodržiavanie pravidiel správania sa detí v triede,

Spolupráca

dieťa má zvládnuť

 • skupinové hry a činnosti,

 • komunikáciu a spoluprácu s deťmi a dospelými na spoločensky prijateľnej úrovni,

 • dohodovanie spôsobov riešenia jednoduchých úloh v skupine detí

Vôľa a motivácia

dieťa má zvládnuť

 • Uskutočňovanie hier a činností riadených učiteľom sústredením sa aspoň - 15 -20 minút,

 • dokončenie hier, ktoré si slobodne vybralo,

Prosociálne správanie

Dieťa má zvládnuť

Podelenie sa o hračky, veci,

zdvorilé a ohľaduplné správanie s použitím slov – ďakujem, prosím, prepáč

nenásilné riešenie konfliktov