O NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE » Spolupráca
Spolupráca

S kým spolupracujeme:

1.Rada rodičov:

Zoznam členov rady rodičov

Predsedníčka: Mgr. Jana Pastvová

Pokladníčka: Ing. Martina Štefaničková

Revízna komisia: Tatiana Lipovská

2.Školská rada:

Zoznam členov školskej rady :

Predsedníčka RŠ: Mgr. Anna Hamran Podstrelená

Delegovaný zástupca :  Andrea Jakubcová

zástupcovia rodičov : Tatiana Bajerová,  Martin Uhlár

zástupkyne z pedagogických zamestnancov: Bc.Jana Danišová a Andrea Jakubcová

zástupca z nepedagogických zamestnancov: Jana Janečková

 

Zloženie rady školy

(par. 25 zákona č.596/2003 Z.z., a vyhlášky č.291/2004 Z.z.)

- za jej ustanovenie zodpovedá zriaďovateľ,

- skladá sa z 5 -11 členov,

- pri počte zamestnancov 25 a viac je počet členov RŠ 11:

2 zvolení zástupcovia z radu pedagogických zamestnancov

1 zvolený zástupca z radu ostatných zamestnancov

4 zvolení zástupcovia z radu rodičov (nie sú zamestnancami MŠ)

4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa,

- ak je počet zamestnancov nižší ako 25, zloženie a počet členov RŠ určí zriaďovateľ, pričom musí byť dodržaná zásada, že počet členov RŠ, ktorí nie sú zamestnancami školy, alebo školského zariadenia, musí byť väčšinový

- rada školy s 5 členmi sa môže ustanoviť iba v školách a školských zariadeniach, v ktorých celkový počet zamestnancov nie je vyšší ako 10

- na účely výberového konania na vymenovanie riaditeľa školy sú členmi rady, školy aj jeden delegovaný zástupca KŠÚ a jeden delegovaný zástupca ŠŠI (par. 4, ods. 3 zákona č.596/2003 Z.z.)

- v ZŠ a MŠ je členom RŠ 1 zvolený zástupca rodičov detí MŠ a 1 zvolený zástupca pedagogických zamestnancov MŠ (par.25, ods.7 zákona č.596/2003 Z.z.)

Funkčné obdobie rady školy

(par.24, ods. 16 zákona č.596/2003 Z.z.)

Funkčné obdobie je 4 roky, začína dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia RŠ statutárom zriaďovateľa.

 

Činnosť rady školy (čl. III.)

1. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

2. Rada školy

a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4 uvedeného zákona,

b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,

c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa, návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až d) a § 5 ods. 7

1.     k návrhu na počty prijímaných žiakov.

2.     k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

3.     k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy

4.     k návrhu rozpočtu

5.     k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,

6.     k správe o výsledkoch hospodárenia školy,

7.     k pedagogicko-organizačnému a materiálno-technickému zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu.

3. Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy

a)    posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí víťaza výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov,

b)    odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy, zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy.

Legislatíva

Zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č.552/2003 Z.z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vyhláška č.291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení

 

3. Ďalej spolupracujeme

Naša materská škola spolupracuje s MŠ Ružindol a tiež má vytvorený spoločný školský obvod so Základnou školou v Ružindole.

 

© MŠ Biely Kostol