PLATBY » Stravné
Stravné

Číslo účtu pre úhradu stravného. Stravné sa uhrádza mesiac vopred a to najneskôr do 10. dňa v mesiaci.

IBAN:

SK58 5600 0000 0011 1455 3003 ako variabilný symbol uveďte meno dieťaťa